Home > Ambtelijke taal
160. Flexwet (1-10-2009)

 

Afkortingen hebben een nuttige functie in onze taal. Ze bekorten het lezen, zeker als een term vaak in een tekst voorkomt. Voorwaarde is dat de lezer weet wat de afkorting betekent. Daarom is het goed om niet-gangbare begrippen de eerste keer dat ze voorkomen in een tekst voluit te schrijven en niet meteen af te korten. Alle volgende keren in diezelfde tekst volstaat dan de afkorting.

De auteur van de volgende zinnen heeft dat goed begrepen. Hij begint een brief met de volgende zin: ‘De afgelopen maanden heeft de tweede evaluatie van de Wet flexibiliteit en zekerheid (hierna: Flexwet) plaatsgevonden.’ Om vervolgens steeds Flexwet te schrijven. Even verderop in de brief schrijft hij: ‘De Raad voor de rechtspraak (RvdR) heeft recent informatie verstrekt over de ontwikkeling van het aantal ontbindingsprocedures’. De term Flexwet geeft wellicht nog enige herkenning, RvdR vrijwel zeker niet.

Een andere ambtelijke auteur stuurt ons het bos in. ‘Op 26 september 2006 heeft uw Kamer vijf moties aangenomen die ingediend zijn tijdens het VAO van 21 september 2006 over het kabinetsstandpunt Toekomst PBO.’ Een VAO is een Voortgezet Algemeen Overleg tussen een bewindspersoon en de Tweede Kamer, een soort tweedekansoverleg. Maar weet iedere lezer dat? De brief is aan de Tweede Kamer gericht, maar dat excuus is steeds minder geldig. Niet alleen Kamerleden lezen zo’n brief. De opkomst van internet en zoekmachines als Google zorgen ervoor dat ook dit soort brieven steeds breder verspreid worden. Dat PBO Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie betekent, blijft de lezer onbekend.

Een twijfelgeval is of je Tweede Kamer mag afkorten met TK. Persoonlijk vind ik het van weinig respect getuigen voor onze volksvertegenwoordiging. Bovendien geloof ik niet dat ons staatsrecht zodanig verankerd is in de samenleving dat iedereen onmiddellijk weet wat deze afkorting betekent. Ik ben dan ook niet gelukkig met de volgende zin die ik laatst las: ‘In deze brief is aangegeven dat de reactie op de moties sterkt afhangt van … en dat de TK zo spoedig mogelijk nadat de Code formeel aan de betrokken ministers is aangeboden een reactie op de moties tegemoet kan zien.’ De auteur is dat kennelijk zelf ook niet, want die schrijft een paar zinnen verder gewoon Tweede Kamer. Dat is weinig consequent, maar goed: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier