Home > Ambtelijke taal
155. Afk. d.d. etc. (10-9-2009)

 

‘Bij brief van 6 april jl. heb ik u meegedeeld dat ik na overleg in de Ministerraad heb besloten om per 1 mei a.s. de beperkingen op het werknemersverkeer op te heffen voor de acht Midden- en Oost-Europese landen.’

 

‘Over de uitvoering van deze moties heeft u een brief d.d. 20 oktober ontvangen.’

 

‘… indien het betreffende schap alsdan alsnog nog steeds niet voldoet aan de criteria, m.a.w. het organisatorische draagvlak is nog steeds onvoldoende…’

 

Hierboven staan enkele voorbeelden van afkortingen in brieven van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Er is geen regel die het afkorten van bestaande woorden verbiedt. Toch verdient het aanbeveling woorden als deze in teksten voluit te schrijven en niet af te korten.

 

Ten eerste om verwarring te voorkomen. Het is duidelijker een volledige datum te schrijven – dus inclusief jaartal: 6 april 2008 of 20 oktober 2007 – dan de lezer met een afkorting wellicht op het verkeerde been te zetten. Lezen kost tijd, tijd is kostbaar, elke handeling die onnodig tijd kost is voor een lezer belastend, zeker bij het lezen van lange teksten.

 

Ten tweede: een punt is een rustmoment in een tekst. Gebruik een punt daarom alleen waar het echt nodig is, dus liever niet in doorlopende zinnen.

 

Ten derde omdat niet elke afkorting bij iedereen even bekend is. De afkorting m.a.w. gaat er bij oudere lezers vast als koek in. Ik zou echter niet voetstoots aannemen dat jongeren die net van een opleiding komen ook meteen weten dat hiermee met andere woorden wordt bedoeld. Dat geldt ook voor Latijnse afkortingen als NB (nota bene, let goed op) of etc. (et cetera, enzovoorts). 

 

Als u dit onwaarschijnlijk vindt, doe dan de volgende kleine denkoefening. Vraag uw zoon of dochter of u een paar sms’jes (short messages – korte berichten) mag lezen. Probeer de gebruikte afkortingen in hun hedendaagse taalgebruik te begrijpen. U zult zien, dat valt (helemaal) niet mee. Is het dan zo’n gekke gedachte dat jongeren  omgekeerd de afkortingen in onze schrijftaal evenmin altijd begrijpen?

 

Voor opm.: r.s.v.p. via pb. 130; u krijgt t.z.t. antwoord. In ieder geval: asap. M.v.g.

 

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier